Regulamin

REGULAMIN

 

      I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Firmę Bellako Sp. z o.o. z siedzibą w 03-810 Warszawa przy ul. Gocławskiej 11 NIP 113-00-09-690, Regon 001324070 prowadzonym na stronie o adresie www.bellako-sklep.com.pl

 2. Klienci sklepu mają dostęp do regulaminu za pośrednictwem strony internetowej sklepu.

 3. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest akceptacja niniejszego regulaminu.

   

  II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Wysłanie zamówienia oznacza, że Zamawiający zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 2. Zamówienie na towary oferowane przez sklep internetowy mogą być składane poprzez stronę internetową albo telefonicznie pracownikowi sklepu.

 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie zamówienia z podaniem danych Zamawiającego, niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży i wysyłki towaru.

 4. Dane podane przez Zamawiającego powinny być zgodne z prawdą, i aktualne.

 5. Zamówienia telefoniczne mogą być składane jedynie w godzinach pracy sklepu na numery telefonów i w godzinach podanych na stronie internetowej sklepu, a zamówienia przez stronę internetową przez całą dobę.

 6. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje potwierdzenie jego złożenia drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia wraz z załączoną fakturą proforma na zamówione towary.

 7. Aby złożyć zamówienie Zamawiający nie musi zakładać konta w sklepie, a jedynie w trakcie wypisywania zamówienia podać informacje niezbędne do dokonania transakcji.

 8. Przy wszelkich wątpliwościach związanych z zamówieniem, pracownik sklepu skontaktuje się z Zamawiającym poprzez e-mail lub telefonicznie, na adresy podane w zamówieniu.

 9. Podanie wadliwych danych, które nie pozwolą na potwierdzenie zamówienia i kontakt z Zamawiającym będzie skutkowało odmową jego realizacji.

 10. Zamówienia rozpatrywane są natychmiast po ich otrzymaniu jeżeli wpływają w dzień roboczy w godzinach pracy sklepu, a w przypadku zamówienień składanych za pośrednictwem strony internetowej w niedziele i święta i dni wolne od pracy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

 11. Warunkiem wysłania zamówionego towaru do Zamawiającego jest zapłata i zaksięgowanie należności za towar na koncie sklepu.

 12. W przypadku zamówienia towarów, których aktualnie brak jest w magazynie, sklep informuje o tym Zamawiającego. Wspólnie z Zamawiającym ustalane są zasady realizacji zamówienia. W tym przypadku Zamawiający może zrezygnować z realizacji zamówienia.

 13. Zamieszczone na stronie internetowej sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

 14. Ceny produktów w sklepie internetowym podawane w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.

 15. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

 16. Zamówienia na towary w sklepie internetowym należy składać wyłącznie w języku polskim.

 17. Wysyłka towarów jest realizowania wyłączenie na terenie Polski na adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

 

       III. WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Płatność za wysłany towar zostaje dokonana przelewem na rachunek bankowy sklepu. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A. Sklep obsługuje katy płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

 2. W każdym przypadku, towar zostaje wysłany do klienta dopiero po zaksięgowaniu należności na koncie sklepu.

 3. Wysyłka towaru następuje najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty zaksięgowania należności za towar na koncie sklepu.

 4. Sklep podejmuje starania aby towar za który należność zaksięgowano na koncie do godz. 12 wysłać tego samego dnia.

 5. Do przesyłki dołączany jest dokument zakupu oraz inne dokumenty związane z towarem (np.: atest itp.)

 6. Wysyłki towarów realizowane są przez firmę kurierską.

 7. Zamówione towary wysyłane są do Zamawiającego na adres dostawy podany w zamówieniu.

 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.

 9. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie sklepu w godzinach jego pracy podanych na stronie internetowej, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem sklepu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 10. Brak wpłaty należności za towar w terminie podanym na Fakturze Proforma jest jednoznaczny z rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji zamówienia.

 11. Przy zamówieniach, w których waga jednorazowo zamawianego towaru jest mniejsza niż 25 kg, koszty dostarczenia przesyłki pokrywa Zamawiający.

 12. W przypadku wyszczególnionym w punkcie III.11, kwota za dostarczenie przesyłki zostanie uwzględniona w Fakturze za wysyłany towar.

 13. Koszty dostarczenia wszystkich jednorazowych przesyłek, których waga, przekracza 25 kg pokrywa Sklep.

 

       IV. REKLAMACJE

 1. Zamawiający zobowiązany jest w momencie odbioru przesyłki sprawdzić jej stan (stan opakowania - czy nie nosi ono widocznych uszkodzeń, czy nie jest zniszczone lub zalane, czy nie są widoczne uszkodzenia zawartości) w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę.

 2. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki, Zamawiający zobowiązany jest nie przyjmować przesyłki, oraz sporządzić z pracownikiem firmy dostarczającej towar „Protokół Szkody”, który jest podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. Protokół należy sporządzić na druku Firmy Kurierskiej.

 3. Zamawiający powinien telefonicznie poinformować o fakcie uszkodzenia i nieprzyjęcia przesyłki pracowników sklepu i przesłać na adres sklepu kopie sporządzonego „Protokółu Szkody”.

 4. Przyjęcie przesyłki zniszczonej, uszkodzonej lub zalanej i niewypełnienie Protokółu Szkody zamyka Zamawiającemu drogę dalszego postępowania reklamacyjnego.

 5. W przypadku stwierdzenia po dokonaniu odbioru wad innych jak te, które mogły powstać podczas transportu (np.: towar niezgodny z zamówieniem) Zamawiający powinien wypełnić Formularz Reklamacyjny, którego wzór jest umieszczony na stronie sklepu i wraz z Protokołem i dokumentem zakupu (kopia faktury VAT lub paragonu) odesłać go na własny koszt na adres Sklepu.

 6. W sytuacjach takich jak ta opisana w punkcie IV.5, sklep rozpatrzy reklamację w czasie do czternastu dni od daty odbioru reklamowanej przesyłki.

 7. W przypadku uzasadnionych reklamacji Sklep zwraca Zamawiającemu poniesione koszty zwrotu przesyłki i wysyła ponownie towar wolny od wad lub zwraca Zamawiającemu równowartość ceny produktu i koszty dostawy towaru jeżeli za dostawę płacił Zamawiający.

 8. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

        V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.3014 o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827 ) Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyn.

 2. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż kurier dostarczający towar.

 3. W przypadku umowy która obejmuje wiele towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części towaru.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar do sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy wraz ze stosownym oświadczeniem na piśmie.

 5. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać ze strony internetowej sklepu.

 6. Klient proszony jest o odesłanie towaru na adres sklepu Bellako Sp. z o . o. ul. Gocławska 11 03-810 Warszawa.

 7. Zwracany towar musi być nieużywany, zwrócony w oryginalnych opakowaniach, które nie mogą nosić śladów otwierania. Torby, w które pakowany jest towar (dodatki do paszy i wody w postaci proszku) nie mogą być uszkodzone ani rozerwane. Zwrot towaru następuje na koszt Zamawiającego.

 8. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”

 9. Sklep zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego płatności w tym koszty dostarczenia mu towaru jeżeli takimi został obciążony .

 10. Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem kosztu zwrotu towaru do sklepu.

 11. Zwrot pieniędzy za towar zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia na konto wskazane przez Zamawiające.

 12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru, lub dowodu jego odesłania przez Zamawiającego w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

       

      VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe kupujących są poufne, nie są i nie będą ujawniane, przekazywane, odsprzedawane czy tez użyczane innym osobom i instytucjom.

 2. Sklep chroni przekazane dane osobowe klientów i zabezpiecza je przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem.

 3. Dane klientów są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówienia.

 4. Klient ma w każdym wypadku prawo wglądu do swoich danych ich weryfikacji, modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy danych.

 5. Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Firmę Bellako Sp. z o.o. ( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych , Dz.U. Nr 133 poz. 883)

 

       VII. COOKIES

 1. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do www.bellako-sklep.com.pl.
  Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

 2. Co to są ciasteczka?
  Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 3. Do czego używamy ciasteczek?
  Sklep internetowy www.bellako-sklep.com.pl
  używa ciasteczek w różnych celach:

  - by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu,

  - aby lepiej dopasować treści i reklamy do Twoich oczekiwań i zainteresowań

  - oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji.

 4. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

       VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Sklep (sprzedawca) zastrzega sobie prawo :

        - zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie,

        - wprowadzania nowych produktów i wycofywania z oferty istniejących,

        - wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na produkty

        - wprowadzania zmian do ofert na stronie

bez naruszenia praw nabytych przez Zamawiającego do momentu wprowadzenia zmian

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl